Tu Sửa Remodeling

Tìm được người thật sự có khả năng tu sửa và giữ lời hứa về giá cả và thời gian thật là khó. Khi "tiền đã trao mà cháo thì không múc" và rồi quý vị cũng chẳng làm gì được. Chuyện này xảy ra nhiều hơn quý vị biết. Tại sao? Tại vì trên thật tế họ chẳng sợ gì khí họ thất lời hứa với quý vị! Chuyện này sẻ khó xãy ra nếu họ được chúng tôi chọn và giới thiệu vì những cam kết và thoả ước giửa luật sư của chúng tôi với họ. Xin bấm vào Contact Form để liên lạc với chúng tôi về nhu cầu tu sữa của quý vị và chúng tôi sẻ tìm người có khả năng và đảm bảo công việc theo thoả ước.

Finding a subcontractor who has the skills to do the job right and keeping his promise on-time and on-budget is not easy.  Too often "the money is delivered but the soup never came" and it isn't much you can do about. It happened more than you know. Why? Because the reality is that the person you hired to do the work has no fear of failing his obligation because he knows that you have no means of holding him responsible...not worth the chase.  This isn't the same with us if he was selected and referred by us because there is a legal binding contract between our firm and his company.  Use the Contact Form to let us know of your remodeling needs and we will find someone qualified for the job and keeping his words.

 

Liên lạc ngay
Get Started Now!