Direct Mailing Adv.

Quý vị cần gởi thư qua bưu điện USPS với số lượng tối thiểu 1,000 lá trở lên? Chúng tôi sẽ giúp lấy targeted mailing list, viết lời lẽ hoạc design thương hiệu và gởi cho quý vị. Giá cả tuỳ theo số lượng. Sau khi nhận được yêu cầu của quý vị, chung tôi cần trong vòng 48 đồng hồ để báo giá cho quý vị.

Direct mailing using the United States Postal Service (USPS) to mail letters, postcards, brochures, etc. at the large quantity.  We will help you get the data (mailing list) that you wanted, design the message and send it on your behalf.  The minimum quantity is 1,000.  The cost is varies depending on what you wanted to send.  Once we received your request, give us up to 48 hours to get you a quote.

 

Bắt Đầu 
Get Started Now!