LOOKING FOR NAIL TECHNICIAN

LOOKING FOR NAIL TECHNICIAN

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Lệ phí đăng ký chỉ $75 U.S. cho mỗi năm và nếu sau một năm chúng tôi không tìm được tối thiểu một người mà quý vị chấp nhận thì chúng tôi sẽ hoàn trả tiền lại cho quý vị 100% và nếu được thì tiền khoan hồng (commission fee) cho mỗi người thợ là $250 U.S. và nếu người thợ đó không làm cho quý vị hơn 3 tháng vì bất cứ một lý do gì thì chúng tôi cũng sẽ hoàn trả lại 100%.
*